Avtal & Villkor

AVTAL OM HEM- OCH FAMILJESERVICE

FÖR PRIVATPERSON

Parter

Rena Hem Est. 2007 AB, Polygonvägen 1 187 66 TÄBY, tel. 08-630 00 20, org.nr 556734-0939, (nedan kallat Rena Hem). Kunden, närmare angiven på omstående sida (nedan kallad Kunden).

Bakgrund

Rena Hem verkar inom tjänstesektorn och erbjuder olika hushållsnära tjänster. Kunden har förklarat sig vara i behov av Rena Hems tjänster och parterna har med anledning här av kommit överens om följande: 

UTBUD AV TJÄNSTER 

1.1 Rena Hem tillhandahåller följande tjänster:

a) Hemservice, vilken benämning i detta avtal innebär städning, strykning, fönsterputs samt annat hushållsarbete som Rena Hem och Kunden i samråd kommer överens om.

b) Familjeservice, vilken benämning i detta avtal innebär barnpassning samt annat arbete som Rena Hem och Kunden i samråd kommer överens om.

1.2 De av ovan uppräknade tjänster som Rena Hem specifikt tillhandahåller åt Kunden enligt detta avtal framgår av separat överenskommelse mellan Kunden och Rena Hem.

ÅTAGANDE

2.1 Rena Hem förbinder sig att utföra överenskomna Hem- eller Familjeservicetjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Rena Hem skall vid utförandet av Hemservice eller Familjeservice använda sig av kompetent och lämplig personal.

2.2 Kunden skall informera och samråda Rena Hems personal om samtliga förhållanden som den behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.

2.3 Rena Hem äger rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan säga upp detta avtal. Rena Hem skall dock därvid omgående informera och samråda med Kunden. Med särskilda skäl avses t.ex. att arbetsmiljön är undermålig eller ohälsosam eller annars sådan att Rena Hem inte kan utföra tjänsten på ett effektivt och bra sätt eller att samarbetet mellan Kunden och Rena Hem eller dess personal inte fungerar tillfredsställande.

2.4 Rena Hem förutsätter att varken Kunden eller Kundens närstående anställer Rena Hems personal för att utföra tjänster omnämnda i detta avtal. Om så ändå sker, skall Kunden utge ett vite till Rena Hem motsvarande tre heltidsmånadslöner (enligt gällande anställningsavtal med Rena Hem) jämte sociala avgifter för varje sådan anställd person. Med närstående avses i detta avtal:

a) den som är gift eller sammanboende med Kunden

b) den som i övrigt är nära släkting till Kunden

AVGIFTER OCH ÖVRIGA BETALNINGSVILLKOR

3.1 Kunden skall till Rena Hem utge ersättning för utförd Hem- och Familjeservice enligt gällande priser.

3.2 Fakturering sker enligt specificerad faktura. Betalning skall ske senast inom tio (10) dagar från fakturadatum eller om det är till fördel för Kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen enligt en räntesats motsvarande det var vid tid gällande diskontot med ett tillägg av åtta (8) procentenheter.

3.3 Rena Hem äger rätt att höja de under 3.1 ovan avtalade beloppen. Sådan höjning skall meddelas Kunden skriftligen senast tre (3) månader i förväg. Rena Hem äger rätt att, i det fall sociala avgifter för personal eller andra skatter eller avgifter ändras under avtalsperioden, från den dag ändringen inträtt, justera sagda belopp i motsvarande mån. Rena Hem skall i så fall omedelbart informera Kunden om förändringen.

3.4 Anmärkningar på Rena Hems fakturor skall skriftligen vara Rena Hem tillhanda senast 8 dagar efter fakturadatum.

3.5 Om skatteverket nekar Rena Hem utbetalning gällande utfört arbete hos kunden är kunden skyldig att stå för hela arbetskostnaden samt övriga avgifter själv.

3.6 Vid pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift om 30 kr.

AVBOKNING AV SERVICETILLFÄLLE

4.1 Kunden har möjlighet att avboka ett servicetillfälle. Vid avbokning placeras det icke utförda tillfället i Kundens timbank och kan sedan nyttjas vid senare tillfälle. Dessa innestående timmar kan användas för extratjänster utöver den kontinuerliga städningen såsom storstädning, fönsterputs, trädgårdstjänster etc.

4.2 Vid avbokning inom 24 timmar debiteras städningen fullt som utebliven städning.

4.3 Vid vissa typer av avbokningar (såsom särskilda omständigheter/sjukdomsfall som av olika anledningar kan riskera hälsan/välmåendet hos våra medarbetare) förbehåller vi oss rätten från att leverera tjänsten. Tillfället kommer då att avbokas till kundens timbank.

REGLERING AV TIMBANK

5.1 Kunden kan maximalt placera fem (5) stycken servicetillfällen i timbanken. I de fall Kunden placerar mer än fem (5) stycken servicetillfällen i timbanken kommer de överskjutande tillfällena att ses som förbrukade.

5.2 Har Kunden timmar kvar i timbanken vid uppsägning av avtal med Rena Hem har Kunden rätt att nyttja samtliga inneståendetimmar i timbanken senast 90 dagar efter att abonnemanget avslutas. Om det efter 90 dagar för avslut av abonnemanget finns innestående timmar i Kundens timbank kan Kunden inte få ekonomisk ersättning för dessa.

 

ANSVAR

6.1 Vi åtar oss att ha en ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada som orsakas av vår personal. För att kunna framställa anspråk på ersättning skall Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Rena Hem därom

6.2 Vi svarar inte för skada eller förlust i näringsverksamhet

BEFRIELSEGRUND 

7.1 Rena Hem har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Rena Hem kan visa att fel eller dröjsmål beror på omständighet utanför Rena Hems kontroll och som inte skäligen kunde förutses då avtalet träffades.

 

AVTALSTID

8.1 Detta avtal gäller från undertecknandet och löper därefter tills vidare. Var och en av parterna kan säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen. Minsta möjliga bindningstid är dock tre (3) månader.

UPPSÄGNING PGA AV AVTALSBROTT

9.1 Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal;

a) Om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten; eller

b) Om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

ÖVRIGT

10.1 Du äger inte rätt att utan Rena Hems skriftliga samtycke överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

10.2 Rena Hem har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina skyldigheter.

10.3 Meddela oss omedelbart om ändring av adress, telefonnummer, portkod, larmkoder etc. eller andra uppgifter som är väsentliga för att utföra tjänsten.

10.4 Kontakta oss på skriftligen till [email protected] eller posta till Rena hem AB, Box 7339, 187 14 Täby.
Per telefon på 08 – 630 00 20

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

11.1 Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Informationen består av köpta och genomförda tjänster som Rena Hem eller samarbetspartners genomfört.

11.2 Rena Hem använder personuppgifter som kunden lämnat i syfte att uppfylla sin leverans av tjänsten mot kunden.  

TVIST

12.1 Om parterna inte kan enas kan tvist med konsument avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. 

12.2 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

ÄNDRING AV VILLKOREN

 13.1 Utöver vår rätt att ändra priserna enligt punkt 3.3, har vi också rätt att ändra dessa allmänna villkor. Om vi ändrar villkoren kommer vi meddela dig detta skriftligen senast 1 månad i förväg innan ändringarna träder i kraft. Om du inte godtar sådan ändring har du rätt att säga upp avtalet med oss innan ändringarna träder i kraft

Läs vad våra kunder ​tycker

Bli kontaktad av oss!

Vi på Rena Hem vill förenkla din vardag genom att hjälpa till med den kontinuerliga städningen. Utöver veckostädning erbjuder vi många andra hushållsnära tjänster i Stockholm såsom fönsterputs, strykning, tvättning och trädgårdsskötsel. Allt som kan tänkas underlätta för dig som kund!

auktoriserat-serviceforetag
Tryggt Företag[1][1]
aa-kreditvardighet

Vi på Rena Hem vill skapa mer tid för dig till annat. Flyttstädning, hemstädning, storstädning och fönsterputs är några av de tjänster vi utför i Stockholm med omnejd.

Copyright © 2019 Rena Hem AB